DEMOKRASİYİ DERİNLŞTİRMENİN EKONOMİK ALANDA ATILACAK İLK ADIMLARI

1-SANAYİDETekellerin kamulaştırılması; devlet mülkiyeti değil, kamu mülkiyeti haline gelen bu kuruluşların yönetiminin, tüm çalışanlardan oluşan işçi meclislerinin seçtiği, istediği zaman görevden alabildiği, toplantı ve kongrelerle denetlediği geniş işçi konseylerine devredilmesi. Konseyin, kendi içinde özerk bir hükümet gibi çalışması, yani tekel meclisinin, tekelin işleyişine (planlama, üretim, dağıtım, yatırım vs) ve tekelde çalışanların yaşamına (ekonomik, sosyal, kültürel vs.) dair aldıkları kararları uygulaması.Devlet tarafından yapılan merkezi planlamanın, kapsamının, vergi toplama ve bu kaynağı, ülkenin ortak ihtiyaçları ile bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi şeklinde daraltılması. Merkezi planın, devleti değil, yerel insiyatifleri ve insanı geliştirecek bir anlayışla ele alınması; yani planın, çalışan insanı, geleceği yaratma eyleminin basit bir aracı olarak gören bürokratik anlayışlara karşı yükselmesi. Uluslararası sermayenin, güdükleştirdiği, tıkayıp atıl duruma soktuğu veya kendi taşeronu haline getirdiği orta ve küçük sanayinin önünün açılması, ona gelişme olanağının sunulması. Yeni başlayan özel girişimlerin bastırılmaması, tüm orta ve küçük işletmelerin, tek bir çatı altında, ayrı yapılar olarak yer almalarının teşvik edilmesi.Her özel işletmede çalışan işçilerin, işyeri meclisi halinde örgütlenmesi. İşletme sahibinin, tek veya grup halinde işten çıkarma isteğinin bu meclis tarafından görüşülüp karara bağlanması.2-TARIMDAKapitalist çiftliklerin, kamulaştırılması ve yönetiminin çalışanlardan oluşan işçi meclislerinin seçtiği işçi konseylerine devredilmesi. Kollektif çiftliğe dönüşen bu kuruluşların, bulundukları mıntıkalarda, devlete ait hazine toprakları ile boşalmış, neredeyse sahipsiz hale gelmiş, erozyon felaketine uğramış, çorak toprakları da satınalma yoluyla kendisine katarak, genişlemesi ve kırdaki kollektifleştirme hareketinin itici gücü haline gelmesi.Toprak ağalığı başta olmak üzere, tefeciliğin, tefeci tüccarlığın ve benzeri ortaçağ kalıntılarının tasfiye edilmesi. Toprak ağalarına ait toprakların bir bölümünün köylülere dağıtılması, bir bölümünün ise orada kurulan köy komününe devredilmesi.Köylülerin, kamulaştırılan bankalara, tefecilere, tefeci tüccarlara olan borçlarının iptal edilmesi. Kapitalist Çiftliklerin ve toprak ağalığının bulunmadığı köylerde, topraksız, yoksul köylülerin, komünler şeklinde örgütlenmesi ve buralarda devlete ait hazine topraklarının bu komünlere devredilmesi, buna bağlı olarak, satın almalar ve gönüllü katılmalarla bu komünlerin büyütülmesi.Ülkeyi ormanlaştırmak, suları temizlemek, tarımı canlandırmak, bitki ve hayvan çeşnisini ve sayısını artırmak, kuraklığa ve erozyona karşı mücadeleyi geliştirmek politikasının bir parçası olarak, komünlere (kredi, ucuz gübre, tohumluk, sulama ve makinalaşma alanlarında) verilen desteğin, orta ve zengin köylülere de verilmesi. Komünlere katılmak istemeyen mülk sahibi köylülerin, büyük üretim ve tüketim kooperatifleri şeklinde örgütlendirilmesi.Toprak verimliliğinin artırılmasına, hayvancılığın, tarım ürünlerinin ve bitki çeşnisinin zenginleştirilmesine, ağaçlandırmanın ve doğal parkların yaygınlaşmasına hizmet eden, bilimsel araştırma, inceleme ve uygulama merkezlerinin, ihtisas okullarının kurulup yaygınlaştırılması.Yığınların, şişen, çürüyen, yağmalanan ve düzensiz beton yığınlarıyla içinden çıkılmaz labirentler haline gelen kentlerden, boşalan kırlara doğru yönelmesine, göçmesine hizmet eden politikaların izlenmesi.