Ermeni Sorunu

Ermeni jenositi, esas olarak, İttihat Terakki’nin temsil ettiği Türk burjuvazisi ve toprak ağalarının, ikincil olarak da bunlara yamanan Kürt burjuva ve toprak ağalarının eseridir. Türk ve Kürt halkının bir bölümü bu katliama katılmış, bir bölümü de seyirci kalmıştır.
Ermeni jenositinde, sadece egemen sınıflar değil, bu sınıfların kışkırtıp seferber ettiği halklar da suçludur. Bu, yağmadan pay almak, İslamı savunmak, gazilik veya şehitlik mertebesine ererek cenneti garantilemek gibi gailelerle, bir halkı kendi kadim yurdundan, Batı Ermenistan’dan topluca sürüp çıkarmak, kırıma uğratmak suçudur ki, hiçbir şekilde mazur gösterilemez